Monday, 22 February 2016

Duais Ghàidhlig Film G - FilmG Gaelic Prize

Uill, abair gu bheil sinn air ar dòigh!  Chaidh an duais seo a bhuileachadh air nigheanan na treas bliadhna oidhche 'haoine is tha sinn uile gu math moiteil asta.  Cluinnidh sibh bhon sgioba fhèin mu chuirm nan duaisean is mar a chaidh dhaibh a dh'aithghearr!

We are delighted to announce - if you hadn't heard already - that the girls below (and Erin) were awarded the FilmG Gaelic Prize.  Report from the girls to follow...