Thursday, 3 September 2015

Pròiseactan Ùra

Tha sinn an sàs ann am mòran phròiseactan inntinneach am bliadhna.

Tha Ann Paterson, Oifigear Leasachaidh Dhùn Eideann, air a bhith a' cumail taic mhòr rinn bho thòisich i na dreuchd.  'S iomadh tachartas agus cothrom a tha i a' cur air dòigh. 

Bidh Georgia Young a bha na sgoilear an seo a' tighinn dhan sgoil airson obrachadh mar neach-taic sa chlas tron t-seachdain.  Bidh Georgia cuideachd a' dèanamh chlasaichean Taekwondo le sgoilearan às dèidh na sgoile. 

Tha Ann air 'buddy-up' a thòiseachadh le Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu agus bidh deichnear sgoilearan bho JGHS a' coinneachadh ri deichnear a SGG is cothroman aca cuirm-ceist, go-karting agus mòran rudan eile a dhèanamh.

A bharrachd air a sin, tha sinn a' cuideachadh Leabhar Lann Nàiseanta na h-Alba ann a bhith a' cruthachadh goireas airson ionnsachadh mu sheann bhàrdachd na Gàidhlig agus bidh guthan ar sgoilearan ri chluinntinn air na clàraidhean a thig an lùib nan stuthan a tha iad a' foillseachadh.

Agus mu dheireadh, tha oileanach bho Oilthigh Dhun Eideann airson rannsachadh a dhèanamh air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ceann shuas na sgoile, is bidh i a-staigh ag obrachadh le S5-6 a dh'aithghearr.

___________________

We are involved in many new projects this year, here is a brief summary:
- We would like to welcome Ann Paterson, our new Development Officer.  Ann has been a tremendous help to us already and has arranged for former pupil Georgia Young to work as a classroom assistant during the week as well as offering Taekwondon classes!  We are also involved in a buddy-up scheme with Glasgow Gaelic School for S2, where pupils will meet up throughout the year to take part in a range of activities.
- The National Library of Scotland have asked us to contribute to a poetry resource they are creating in which our pupils voices will be heard reciting the poems being used.
- A PhD student from Edinburgh University will also be carrying out research with S5-6 on Gaelic Medium Education