Thursday, 3 September 2015

Tha sinn beò...

Duilich nach do sgrìobh sinn mòran an seo bho chionn goirid.  Tha sinn uile a' fàs cleachdte ri bhith air ais san sgoil!

Bha deireadh teirm air leth inntinneach agus spòrsail againn am bliadhna-sa:

- Thàinig Eoghan MacEanruig bhon chòmhlan Mànran dhan sgoil airson coinneachadh ris an dara bhliadhna.  Chuir na sgoilearan ceistean air Eoghan is bha iad fortanach gun tug e leis fhidheall is fhuair sinn port no dha cuideachd! (we were treated to a visit by Ewan Henderson from Manran, with a question and answer session followed by a few tunes!)

 

- Rinn S2 an Taghadh acasan mar phàirt dhen chùrsa Nuadh-Eòlas is seo na buill pàrlamaid a' bruidhinn ri na bhòtairean (clas S1) (S2 Mock Elections took place)

- Chòrd an turas dhan Eilean Sgitheanach ris a h-uile duine, ged a bha Mgr Neithercut a' fàs fada ro dheidheil air an t-sabhs! (Mr Neithercut hitting the sauce in Skye)