Friday, 5 June 2015

NaidheachdanTogalach Ùr!

’S fhada bhon a sgrìobh sinn an seo, ach gabhaibh ar leisgeul…tha cùisean air a bhith rudeigin trang.  An toiseach bu mhaith leinn a ràdh cho snog agus tlachdmhor ’s a tha an togalach ùr – tha a h-uile duine air an dòigh ghlan leis.

Tha an t-uabhas air tachairt san sgoil bhon a sgrìobh sinn an seo mu dheireadh, agus cha ghabh innse ann am beagan fhaclan mun deidhinn.  Ach, tha sinn an-dràsta a’ dèanamh deiseil airson an turais dhan Eilean Sgitheanach agus is cinnteach gum bi spòrs is fealla-dhà againn an sin.

Bu mhaith leinn leabhar a mholadh cuideachd: Struileag: Shore to Shore/Cladach gu Cladach.  Chaidh an leabhar seo a dhèanamh mar phàirt den phròiseact eadar-nàiseanta Struileag a bha a’ toirt luchd-labhairt na Gàidhlig bho air feadh an t-saoghail còmhla.  Am measg taisbeanaidhean, òrain agus dealbhan-cluiche, chaidh an leabhar seo a dhèanamh sa bheil cruinneachadh de phìosan sgrìobhaidh bho bhàird is ùghdaran ainmeil leithid Mhàrtainn Mhic an t-Saoir, Chatrìona Lexy Chaimbeul agus…Fionnlagh Cunniffe agus Mikaela NicIlleMhìcheil!  
Apologies for the lack of communication - it's a busy time of year!  In short, the new building is fantastic and everybody is settling in well.  We are currently getting ready for our trip to Skye (Whitewave Activity Centre).  In literary news, Finlay Cunniffe and Mikaela Carmichael are now published poets, alongside other famous writers such as Martin MacIntyre and Catriona Lexy Campbell!  This book was created as part of the Struileag: Shore to Shore project.  It is a fantastic book and comes recommended.