Monday, 16 March 2015

Bàrd ainmeil nar measg

Bha sinn air ar dòigh glan pìos bàrdachd àlainn le Mikaela Nic Ille Mhìcheil fhaicinn air làrach-lìn 'Dàna'.  Tha Mikaela uabhasach tàlantach agus tha sinn an dùil gum faic sinn mòran a bharrachd bhuaipe san àm ri teachd.


We were pleased to see one of Mikaela Carmichael's poems published on the online magazine 'Dàna'.  She is a very talented writer and we expect to see much more from her in the future.