Monday, 16 March 2015

Màiri!
 Chuireadh crìoch air a’ phròiseact shoirbheachail leabhar ‘Màiri Banrigh na h-Alba’ bho chionn goirid.  Chuir Alba Aosmhor oidhche air leth air dòigh dhuinn le piotsa agus fuaran teòclaid.  Bha BBC Alba an làthair cuideachd is mar sin tha cuid dhe na sgoilearan gu math ainmeil.  Bu mhaith leinn taing mhòr a ràdh ri Alba Aoshmhor, gu h-àraidh Ciorstaidh agus Ann.  Chòrd am pròiseact rinn gu mòr, agus abair gu bheil an leabhar spaideil!

http://learngaelic.net/advanced/lganla/index.jsp?bhidio=20150129_01

 

The Mary Queen of Scots book project came to a glamorous end recently with an excellent night put on by Historic Scotland.  Many thanks to Historic Scotland and particularly Kirsty and Ann!  A brilliant experience!