Saturday, 8 November 2014

Mios eile, naidheachdan ura!

Abair thusa gu bheil e doirbh a bhith ag innse mun a h-uile rud a tha a’ tachairt san sgoil an-dràsta, is an uidhir a' dol.

An toiseach, mealaibh ur naidheachd a h-uile duine agaibh a bha an sàs sa Mhòd.  Bha sgoilearan Ghilleasbuig soirbheachail mar às àbhaist agus taing dhan h-uile duine a bha an sàs sa ghnothach.

Bu mhaith leinn cuideachd ar dùrachdan a thoirt air Mgr Neithercut agus Laura aig an robh leanabh bho chionn goirid.  Tha Euphemia (Effie) agus a màthair gu sunndach, dòigheil ged a tha Mgr N. rud beag sgìth!


Agus mu dheireadh, tha sinn toilichte innse gun d’rinn Mikaela Nic Ille Mhìcheil is Catrìona Nic Griogair a’ chùis ann a bhith a’ faighinn gu iar-chuairt dheireannach an Deasbaid Nàiseanta.  ’S e euchd mhòr a tha seo nuair a chìthear na sgoiltean eile air an d’rinn iad a’ chùis.  Bidh an iar-chuairt dheireannach ann air an 25mh den t-Samhain ann an Ionad nan Sgeulachdan agus a’ chuairt dheireannach an ath latha sa Phàrlamaid.

http://www.deasbadbtalba.com/


Another month gone, another load of news to report!
- Congratulations to all who were involved in the Mòd, a great year was had again
- Congratulations to Mr. Neithercut and Laura who are the proud parents of baby Euphemia (Effie), mother and daughter doing well, Mr. Neithercut somewhat tired, but very happy!
- Mikaela Carmichael and Catriona MacGregor are in the semi-final of National Debate (25 November at Story Telling Centre, final is 26th in Parliament).