Monday, 17 November 2014

Deasbad - Debate

Theid iar-chuairt dheireannach an Deasbaid Naisteanta a chumail ann an Ionad nan Sgeulachdan air an 25mh den t-Samhain aig 1830.  Thigibh ann airson ar dithis sgoilear fhaicinn air an ard-urlar!  Bidh a' chuairt dheireannach air a chraoladh beo bhon Pharlamaid aig 1830 air an 26mh den t-Samhain.

The semi-final of the National Debate will take place in the Storytelling Centre on the Royal Mile at 1830 on the 25th of November - please come along and support our two pupils, Catriona and Mikaela.  The final will take place in the parliament the following evening at 1830 and will also be broadcast live on BBC Radio nan Gaidheal.