Monday, 20 October 2014

Sgrìobhadair Òg Soirbheachail!

Meal do naidheachd Fhionnlaigh Chunniffe a fhuair 'Duais nan Sgrìobhadairean Òga' am bliadhna.  'S e sàr-sgrìobhadair a th' ann gun teagamh agus bheir an duais seo cothrom dha a bhith ag obrachadh air na sgilean sgrìobhaidh aige le luchd-proifeasanta tron bhliadhna.

http://www.scottishbooktrust.com/writing/opportunities-for-writers/gaelic-young-writers-awardsCongratulations to Finlay Cunniffe who won the 'New Writers Award' this year.  This award will give him the chance to work on his writing skills and work with professionals from the industry.

http://www.scottishbooktrust.com/writing/opportunities-for-writers/gaelic-young-writers-awards