Friday, 27 June 2014

Samhradh!!! Saor-làithean!!! Spòrs!!!

Abair bliadhna a bha againn aig Ard Sgoil Sheumais Ghilleasbuig!  Tha sinn an dòchas gum bi deagh làithean-saora agaibh uile. Na bu thràithe am-bliadhna-sa, thug sinn soraidh slàn do dhithis cheatharnaich a thug buaidh mhòr air Gàidhlig aig an sgoil, Mgr Carruthers agus Mgr Stiùbhart. Tha doirbh a chreidsinn gur e dà bhliadhna bhon a thug iad sinne gu Conamara airson turas air leth (còmhla ri A' Bhean Ni Fallùin). Tha sinn a' guidhe gach sonas dhaibh anns an àm ri teachd.  Tha Mgr Charity air a bhith caran aonaranach o chionn ghoirid ach tha caraidean ùra (agus seann charaidean) a' tighinn airson a chumail toilichte an ath bhliadhna - bidh barrachd naidheachd againn anns a' Bhliadhna (sgoil) Ùir!

PS Soraidh slàn le a' Bhean NicSuain aig Taobh na Pàirce cuideachd! Gur math thèid leibh!


What a year for Gaelic at James Gillespie's High School! Enjoy the Summer break! A belated farewell to two of our teachers, Mr Carruthers and Mr Stewart, who we will both miss tonnes for all the hard work they did for Gaelic in the School. Hard to believe it is two years since the awesome Connemara trip! Best wishes to them both!  Mr Charity has been lonely recently, but he has some new friends (and some old friends) coming to keep him company next year.  More news after the summer! Gabh spòrs!