Monday, 11 January 2016

FilmG - Bhòtaibh! Vote for our FilmG projects!

Chithear na filmichean againn air làrach FilmG a-nis.  Rinn na sgoilearan oidhirp mhìorbhaileach agus tha iad air leth toilichte leis na rinn iad.

Nach bhòt sibh air an son, feuch am faigh iad duais airson an cuid oidhirp!

http://filmg.co.uk/en/films/1218/
 http://filmg.co.uk/en/films/1294/


Please take a moment to have a look at our FilmG entries this year.  The students spent a lot of time making these excellent films and would very much appreciate a vote!