Friday, 13 November 2015

Aoigh UrSeo agaibh pìos sgrìobhaidh a rinn Charlie Sun a tha air an treas bhliadhna agus a tha air a bhith ag ionnsachadh beagan Gàidhlig bhon tàinig e a dh'Ardsgoil Sheumais Ghilleasbuig.

Ciamar a tha sibh?
Is mise Tearlach.  Tha mi ann an 3M2.

Tha mi a’deanamh Nuadh-eolas, bitheolas, matamataig, Gaidhlig, Beurla, Creideamh agus Gnothachas.  Cuideachd, bidh mi a’deanamh, buidhean arainneachd, buidhean duthchannan aonaichte agus club Eadailtis.

Tha mi ag ionnsachadh, Gaidhlig agus Spainntis. Tha beagan Fraingis, Gearmailtis agus Mandarin agam.  Tha Cantonese agus Beurla agam.

Tha mi a’toiseachadh Duais Dhiuc Dhun Eideann. Cuideachd bidh mi a' dol gu scouts.

Tha mi a' fuireach ann an Dun Eideann le m'athair agus mo mhathair.  Bidh mi a' snamh ann an Warrander.  Is toil leam sushi agus noodles le cearc.
Cha toil leam pasta.
Bidh mi a' dol air saor-laithean dhan Fhraing, an Spainn agus Poblach Seiceach.

This week, we have a piece from a special guest, Charlie, who has been learning Gaelic since he started in JGHS.  Although he has not had any official class time, Charlie has been calling in before registration to learn some Gaelic and his hard work has been paying off!