Friday, 12 December 2014

Còcaire na bliadhna

Tha a' chiad bhliadhna air a bhith a' sgrìobhadh reasabaidhean mar phàirt den aonaid a tha iad a' dèanamh air òrdughan is gnìomhairean.  Bha cothrom aca reasabaidhean a thaghadh air an robh iad measail agus iad sin a chur gu Gàidhlig.  Chunnaic sinn measgachadh mòr is farsaing sa chlas agus bha sinn fortanach gu leòr gun tug aon ghaisgeach a' flapjack aige a-steach dhan chlas airson 's gum faigheadh sinn cothrom am biadh a bhlasadh, a bharrachd air an reasabaidh a leughadh.  Saoil an tèid againn fhìn air a dhèanamh aig an taigh - bha e uabhasach blasta!

Flapjack teòclaid le Calum Iain Moireach

S1 have been busy in class writing their recipes as part of the 'Orders' unit.  Calum Iain Murray even went to the trouble of bringing in a sample of his recipe to share with the class!  This delicious recipe will surely be getting tried out by some other members of the class (including the teachers) given how tasty it was.