Wednesday, 29 January 2014

BHOT AIRSON SHEUMAIS GHILLEASBUIG AIG FILMG!Tha na fiolmaichean FILMG againn air loidhne a-nise agus tha sinn an dòchas gum bhòt sibh dhuinn!
Tha ceithir fiolmaichean uile gu leìr ann:

Cò aig a tha truas? – AS2 (Buidheann FilmG)

‘S e sgoilear Gàidhlig a tha annam leig a-mach a-seo mi! AS1

Rionnag Trek – The Wrath of Khan Eil AS2 (Clas)

Bi An Toir AS5 le Roise agus Fionnlagh

Chuir a’ chlann a-steach tòrr obrach dhan na fiolmaichean agus tha sinn an dòchas gun cord iad riut!
Tha Àrd Sgoil Sheumais Ghilleasbuig air a dhèanamh gu math anns a’ cho-fharpais seo anns an àm a dh’fhalbh agus tha ur taic uamhasach fhèin feumail agus bhiomaid fad nur comann ma bheir thu bhòt dhan a h-uile fiolm!

Vote, vote, vote for our fantastic pupils’ film projects for the Film G competition!  They’ve made some fantastic, hilarious, dramatic, slick films! Give them your support!