Thursday, 31 October 2013

Turas dhan Chaisteal

Air an 29mh den Damhair, chaidh an dara bhliadhna air turas a dh'fhaicinn tri dha na h-aiteachan san do dh'fhuirich Mairi Banrigh na h-Alba.

B'iad Luchairt Ghlinn Iucha, Caisteal Chreig na Muilne agus Caisteal Dhun Eideann ar tri cinn-uidhe is abair gun robh latha trang againn!  Shiubhail sinn air an treana a Ghleann Iucha is thug sinn suil mun cuairt air an luchairt eireachdail a tha an sin.  Bha sinn fortanach leis gun robh Ann Paterson comhla rinn o Alba Aosmhor is dh'innis i dhi mu dheidhinn an aite agus eachdraidh na luchairt.

Thadhail sinn an uair sin air an da chaisteal ann an sgire Dhun Eidinn.  Bha a h-uile duine air an doigh gun robh latha math againn a-thaobh na side, is chur sinn seachad treis mhath a' coimhead Caisteal Chreig na Muilne is ghabh sinn greim bidhe ann an cuirt-lios a' chaisteil.

Mu dheireadh, chaidh sinn a Chaisteal Dhun Eideann.  Bha a' chlann air an doigh nuair a chunnaic iad gun robh am bhideo a rinn iad sa bhun-sgoil mun chaisteal fhathast a' cluich san ionad-failte - is gann gun aithneachadh Mr. Charity cuid dhe na h-aodannan oga!

Seo agaibh a' chiad cheum ann a bhith a' cruthachadh an leabhair mu Mhairi.  Sna miosan a tha romhainn, bidh an clas a' trusadh fiosrachaidh, a' gearradh dhealbhan agus a' cruthachadh goireas a theid a sgaoileadh air feadh na h-Alba.  Ar taing do dh'Alba Aosmhor airson am proiseact seo a chur air bhonn.

On the 29th of October, S2 went on a whirlwind tour of three of the Mary Queen of Scots' residences.

In one busy day, we managed to see Linlithgow Palace, Edinburgh Castle and Craigmillar Castle.

We were fortunate to have Ann Paterson from Historic Scotland with us on the day, and she gave the pupils some great insight into the history connected to these places.

A highlight for the pupils was seeing themselves on film at Edinburgh Castle.  This video that they made in primary was still being shown in the reception at the castle, much to S2's delight!  Mr Charity was having a hard time recognising some of the young faces!

This trip was the first step in the Mary Queen of Scots project, which will culminate in an information booklet about Mary and her various residences.  We are grateful to Historic Scotland for this opportunity.