Monday, 23 September 2013

Co-fhairpisean is cothroman


Dh’fhàg Laura Nic a’ Phearsain agus Lola Stahl an sgoil tràth an-diugh, a’ dèanamh air Beul Feairste.  Tha iad gus pàirt a ghabhail san fhairpis bhlaidhnail ‘Ri Chèile’ far am bi sgoilearan na Gàidhlig agus na Gaeilge a’ tighinn còmhla gus an sgilean labhairt a thaisbeanadh.  Bruidhnidh sgoilearan air diofar chuspairean, a thaghadh iad fhèin, is thèid am breithneachadh a-thaobh susbaint, stoidhle agus mar sin air adhart.

Gura math thèid leotha!

Tha AS2 cuideachd a’ dol a bhith ag obair air pròiseact an co-bhonn le Alba Aosmhor, far am bi iad a’ cruthachadh leabhair mu Mhàiri Banrìgh na h-Alba – tuilleadh fiosrachaidh ri thighinn!