Monday, 25 April 2016

Cruinneachadh - Assembly

Bidh Cruinneachadh Gàidhlig againn san sgoil madainn Dihaoine.  Bidh S1-4 an làthair agus bidh sinn a' meòrachadh air a' bhliadha shoirbheachail a th' air a bhith againn agus cuideachd a' coimhead ris a' bhliadhna air fàire.

There will be a Gaelic Assembly on Friday morning in the Forum, Malala Building for S1-4.  We will be reflecting on what has been a very successful year, as well as looking ahead to future opportunities.