Saturday, 19 December 2015

Seirbhis Nollaig - Christmas Service

Mìle taing do Bhunsgoil Taobh na Pàirce airson na seirbhis air Dihaoine.  Bha e na thlachd dhuinn uile tighinn còmhla mus tèid sinn uile air saor-làithean.  Bha an luchd-ciùil agus na leughadairean sònraichte math.

Many thanks to TnaP for the Christmas service at Greyfriars on Friday.  It was nice to congregate before we all go off on holiday.