Tuesday, 18 March 2014

Mod Dhun Eideann

Chan eil Mod Dhun Eideann fad' air faire a-nis.  Tha sinn an dochas gun gabh moran sgoilearan pairt san fharpais am bliadhna.  Ma tha foirmichean a dhith air duine sam bith, gheibhear bho Mgr. Charity iad no air larach-lin a' Mhoid!

http://edinburghlocalmod.wordpress.com/mod-2014-2/clar-eagair-syllabus-2014/

The Edinburgh Mod is fast approaching.  All pupils are encouraged to take part in the Mod, either by volunteering or competing or both.  Entry forms and further info can be obtained from Mr. Charity or at the above link.